ŠTATÚT

Neziskovej organizácie: Pro Meliori, n.o.

poskytujúcej všeobecne prospešné služby.

Zakladateľ neziskovej organizácie vydáva dňa 4.12.2013 tento štatút neziskovej organizácie

Čl. I

Názov a sídlo neziskovej organizácie

Názov neziskovej organizácie: Pro Meliori, n. o.

Sídlo neziskovej organizácie: Mierová 115/87, Svit 05921

Čl. II

Účel založenia a druh všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje:

 • propagácia regiónov a podpora regionálneho rozvoja
 • podpora cestovného ruchu
 • propagácia športových aktivít a zdravého životného štýlu
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • osveta v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva
 • aktívna tvorba a ochrana životného prostredia
 • výskum, vývoj, vedecko-technické a technicko-informačné služby
 • tvorba, ochrana a rozvoj duchovného dedičstva a kultúrnych hodnôt

Čl. III

Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb.

Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:

 • v sídle organizácie,
 • na základe žiadosti ich zasiela poštou

Čl. IV

Orgány neziskovej organizácie, vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob voľby a dĺžka funkčného obdobia riaditeľa, správnej rady a dozornej rady (resp. revízora)

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

 • správna rada
 • riaditeľ
 • dozorná rada (resp. revízor)
 • ďalšie orgány, ak to určí štatút

Správna rada

Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Členov správnej rady vymenúva zakladateľ. Funkčné obdobie správnej rady je 5 rokov.

Správna rada:

 • schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka)
 • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení
 • rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
 • podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri
 • volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat
 • volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady (revízora)
 • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku
 • rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine
 • rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie
 • rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.

Správna rada má päť členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady alebo riaditeľ.

Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady (revízora) alebo jednej tretiny členov správnej rady.

Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.

Riaditeľa správna rada odvolá, ak

 • bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
 • vykonáva činnosť uvedenú v § 27,
 • o to sám požiada.

Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak

 • nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
 • koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou alebo štatútom,
 • to navrhla dozorná rada (revízor) alebo člen správnej rady.

Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

Členstvo v správnej rade zaniká:

 • uplynutím funkčného obdobia
 • odstúpením
 • odvolaním, pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady
 • smrťou

Riaditeľ

Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov.

Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.

Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

Dozorná rada (resp. revízor)

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Členov dozornej rady vymenúva zakladateľ. Funkčné obdobie dozornej rady (revízora) je 5 rokov.

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

Dozorná rada má štyroch členov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.

Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

Dozorná rada najmä:

 • preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej radne,
 • kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov
 • upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie

Dozorná rada je oprávnená:

 • navrhovať zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie
 • podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
 • navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
 • zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov rokovania správnej rady s hlasom poradným,
 • upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

Čl. V

Čas uchovávania zápisníc orgánov neziskovej organizácie

Spôsob zverejnenia výročnej správy

Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu troch rokov.

Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou, najneskôr do 30. júna príslušného roka.

Výročná správa obsahuje:

 • prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
 • ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
 • výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overovaná,
 • prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov a výdavkov,
 • prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
 • stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
 • zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka
 • ďalšie údaje určené správnou radou

Výročná správa sa zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia príslušnému registrovému úradu do 15. júla príslušného roku.

Čl. VI

Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

Nezisková organizácia sa zrušuje:

 • uplynutím času, na aký bola založená
 • dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
 • rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
 • dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona
 • ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3 zákona.

Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo na nadáciu.

Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.

Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon o neziskových organizáciách neustanovuje inak.

 

V Poprade dňa 4.12.2013

Michal Machala
zakladateľ