PRO MELIORI

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby na celom území SR. Vďaka rôznym špecializáciám členov n. o., ich skúsenostiam z praktického života a vzájomnej spolupráci je predpokladom vznik pridanej hodnoty pri poskytovaní rôznych druhov služieb. Poskytovaním vyššie uvedených služieb budeme rozvíjať morálnu i telesnú kultúru pri zachovaní zdravia a ľudských práv obyvateľstva.

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné
druhy všeobecne prospešných služieb:

 • propagácia regiónov a podpora regionálneho rozvoja
 • podpora cestovného ruchu
 • propagácia športových aktivít a zdravého životného štýlu
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • osveta v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva
 • aktívna tvorba a ochrana životného prostredia
 • výskum, vývoj, vedecko-technické a technicko-informačné služby
 • tvorba, ochrana a rozvoj duchovného dedičstva a kultúrnych hodnôt

Orgány neziskovej organizácie

Riaditeľ

 • Ing. Michal Machala

Správna rada

 • Predseda: Ing. Ján Fečík
 • Podpredseda: Ing. Martin Mráz
 • Člen: Mgr. Silvia Karabínová
 • Člen: Violeta Machala Dolghi
 • Člen: Mgr. Michal Maťašovský

Dozorná rada

 • Mgr. Mária Mrázová
 • MUDr. Silvia Fečíková
 • Ing. Bc. Tomáš Justh
 • Mgr. Ľuboš Lunter

Výročné správy